เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

17 ก.พ. 2565   563 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก นักวิชาการวัดและประเมินผล ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนสอยดาววิทยา โรงเรียนโปร่งน้ำร้อน โรงเรียนหนองตาคง โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนแหลมสิงห์ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร และโรงเรียนบ่อวิทยาคาร