เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

20 ม.ค. 2565   462 ครั้ง  

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งในรูปแบบ onsite และ online โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้งจากสำนักงานสถาบัน และจากวิทยาลัยุชมชน 20 แห่ง รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แล้วยังเป็นเวทีในการสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นทิศทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และเตรียมการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยชุมชน จัดทำแผนฯ ระดับวิทยาลัยชุมชนอีกด้วย

สำหรับร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ประกอบไปด้วย 3 เป้าหมายหลัก และ 10 เป้าหมายย่อย โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีข้อคิดเห็น/เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้นำไปปรับปรุงแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565