เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2565

25 ม.ค. 2565   648 ครั้ง  

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) การแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม
(2) รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
(3) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 1 - 21 มกราคม พ.ศ.2565

มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564