๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด

01 มิ.ย. 2564   1126 ครั้ง  

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประธานอนุกรรมการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
รองประธานอนุกรรมการวิชาการ

นายสมภพ จรพิภพ
อนุกรรมการวิชาการ

พันตำรวจเอกสมเจตน์ พลอยจั่น
อนุกรรมการวิชาการ

นางรัตนาภรณ์ คงพริ้ว
อนุกรรมการวิชาการ

นายสมโภชน์ วาสุกรี
อนุกรรมการวิชาการ

นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
อนุกรรมการวิชาการ

นายกำธร รัตนธรรม
อนุกรรมการวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
อนุกรรมการวิชาการ

นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
เลขานุการอนุกรรมการวิชาการ

นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการ