๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนตราด

01 มิ.ย. 2564   1702 ครั้ง  

 

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
D.P.A. (Public Administration)

 

นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ฝ่ายวิชาการ/บริหารทั่วไป/ วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

 

นางสาวอำพร ไพฑูรย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ฝ่ายอำนวยการ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)