๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

15 ม.ค. 2565   158 ครั้ง  

ในวันที่ 15 มกราคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการ “การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธี เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติภายหลังจบการศึกษา ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา รุ่น 1/2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนา Growth Mindset ในการทำงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน” วิทยากรโดย นางสาวรัศมี นวเกษร และนางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว
2. เวทีเสวนาร่วมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนตราด แนะแนวการศึกษาต่อ แนวทางการปะกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนศิษย์เก่า ได้แก่ คุณรุไวยา ทวีพูล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คุณพงษ์พัฒน์ ประสิทธิภานาวา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คุณอุกฤษณ์ สิงห์เขียว สาขาวิชาการจัดการ และคุณพิชญาวี เด่นดวง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. กิจกรรมสานรัก ได้แก่ ลอยเทียน ผูกข้อมือ และเขียนเฟรนชิพ
4. กิจกรรมอำลาเพื่อจดจำ เปิดวิดีโอคำกล่าวอวยพรจากคณาจารย์ และวิดีโอประมวลภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำโดย นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี