เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ด้านการวัดและประเมินผลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

29 ก.ย. 2564   499 ครั้ง  

ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด ด้านการวัดและประเมินผลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา และบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิทยากรผู้บรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง จากแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราดสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21