เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราด

19 ก.ย. 2564   451 ครั้ง  

ในวันที่ 19 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมโครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราด ภายใต้โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวคิดการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้ ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 15 คน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด 5 คน รวม 20 คน กล่าวเปิดโครงการโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน โดยนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด วิทยากรได้แก่ นางสาวนลินี ทองแท้ นางสาวอัญชลี วีรศักดิ์ นางสิตางศุ์ เชยกลิ่น นางนิรมล อุยะนันทน์ และนายวิราด ศรีมาศ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่มย่อย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อจัดทำตราสินค้า วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน กลุ่มที่ 2 กลุ่มการทำขนมปังสอดไส้ และกลุ่มที่ 3 การทำเค้กและการทำคุกกี้