เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2564

21 ก.ย. 2564   421 ครั้ง  

ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การพัฒนาผู้นำในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2564
(4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก วันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2564
(5) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการให้บริการให้คำปรึกษา และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 มกราคม – 17 กันยายน พ.ศ. 2564
(6) รายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2564
(7) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 15 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ.2564 มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การกลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด