เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดกรอบและทิศทางในการสรรค์สร้างกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions)

01 ก.ย. 2564   452 ครั้ง  

ในวันที่ 1 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดกรอบและทิศทางในการสรรค์สร้างกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความพร้อมให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดการศึกษาตามรูปแบบของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในการนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการกล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย