เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2564

24 ส.ค. 2564   355 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ใน ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ (1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 (2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 (3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 (4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 และ (5) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การกลั่นกรองรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564