เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะเพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

18 ส.ค. 2564   377 ครั้ง  

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ข้าราชการครู และพนักงานราชการ จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะเพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ พระราชกรณียกิจตลอดจนระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญของวงการวิทยาศาสตร์และความเจริญวัฒนาของชาติไทยทั้งสิ้น ด้วยคุณูปการดังนี้ จึงได้มีการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

น้อมบังคมก้มกราบเกล้า สดุดี
สมเด็จพระภูมี ผ่านเกล้า
ทรงภูมิเลิศรุจี ศาสตร์รุ่ง เรืองแฮ
อัญชุลีพระผ่านเผ้า เลิศล้ำมงคล
อักษรศาสตร์ทั่วถ้วน ปรีชา
อังกฤษ ลาติน หา เทียบเถ้า
คณิตศาสตร์กษัตรา ชำนาญยิ่ง แท้นอ
ภูมิศาสตร์พระผ่านเผ้า เทิดไท้จอมสวรรค์
อัครจอมกษัตริย์ผู้ เกริกไกร
ขอเทิดวิทยาไว้ แหล่งหล้า
ดาราศาสตร์ทรงไข ให้โลก รู้แฮ
ทรงทราบกาลล่วงหน้า ยากแท้เสมอเหมือน
บุญญาแห่งแผ่นดิน มงคล
ทรงเลิศด้วยนพดล ยิ่งแล้ว
สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล ยังร่ม สวรรค์นา
ขอบทมาลย์ผ่านแผ้ว สถิตฟ้าแดนสรวง

นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ประพันธ์