เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

30 ส.ค. 2564   516 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 30 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดคุณสมบัติหรือทักษะที่สำคัญ คือ 3R 8C 3R คือ 1. Reading - อ่านออก 2. (W) Riting – เขียนได้ 3. Rithmatic – มีทักษะในการคำนวณ 8C คือ 1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ 5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 รับฟังการบรรยายจาก พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร ในหัวข้อ คุณธรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2564 รับฟังการบรรยาย โดย อาจารย์ธิดา พิทักษฺสินสุข เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาทักษะของสมอง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดย อาจารย์รัศมี นวเกสร และ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล การบรรยาย เรื่อง กระบวนการสร้างการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จในการทำงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดย อาจารย์ศุภรัตน์ ร่มเงิน เรื่อง ภาวะผู้นำพลังในการสร้างสังคมไทย การสร้างความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ โดย ดร.สมพล เข็มกำเนิด และได้มีการจัดให้นักศึกษาถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้รับฟังจากการบรรยาย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสาขาวิชา