เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2564

23 ก.ค. 2564   437 ครั้ง  

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
(4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
(5) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564

และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด