เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราด

16 ก.ค. 2564   452 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2564 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร หัวหน้างานทำนุบำรุงฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม ” ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ชอง กะซอง และซัมเร จังหวัดตราด ณ ชุมชนบ้านหนองไม้หอม ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิโชค ศรีโช และนางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี เป็นวิทยากร ผลจากการดำเนินการทำให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ รูปแบบการสร้างเรื่องราวที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเตรียมการเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต