เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลคลองใหญ่ การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

15 ก.ค. 2564   486 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่คลองใหญ่ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลคลองใหญ่ การสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่น และการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่แบบมีส่วนร่วม โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ชุมชนจากอาหาร 4 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรพิมล มิ่งมิตรมี วิทยากรจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนายสิทธิโชค ศรีโช นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่และร่วมกันออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว ทำให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว 4 วัฒนธรรม จำนวน 2 โปรแกรม และได้พัฒนาเรื่องเล่าจากพื้นที่ที่นำเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมด้านอาหาร 4 ชาติผ่านทางนักสื่อความหมาย เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด