เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

07 ก.ค. 2564   444 ครั้ง  

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตกรบ้านเนินดินแดง และเกษตรกรบ้านปากพีด วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นางสาวนิรมล พงษากิจ และนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์

2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรตำบลชำราก เกษตรกรตำบลหนองโสน และเกษตรกรบ้านทุ่งไก่ดัก วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นายพชร แก้วดี นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร และพันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ

3. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผัก และผลไม้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรตำบลวังตะเคียน และเกษตรกรตำบลท่าโสม วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร นายนราวุฒิ พัฒโนทัย และนางชุติมา ภู่มณี

4. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรบ้านบางกระดาน เกษตรกรตำบลแหลมกลัด และเกษตรกรบ้านบางเบ้า วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และนางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี

5. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรตำบลสะตอ เกษตรกรตำบลนนทรี และเกษตรกรตำบลหนองบอน วิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางสาวนภัส ศรีเจริญประมง