เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2564

11 พ.ค. 2564   560 ครั้ง  

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ (1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 และ (4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ เรื่อง (1) การกลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ (2) การกลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563