เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

18 มิ.ย. 2564   484 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อมุ่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิปัญญากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้ง และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยใช้การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูป และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยวิทยากร ได้แก่ นางสาวนลินี ทองแท้ และนางสาวอัญชลี วีรศักดิ์

การจัดกิจกรรมใช้แนวคิด Design Thinking Process และ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้

1. แนวทางการวางแผนและการฝึกการระดมความคิด (concept) การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การสร้างตราสัญลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) การกำหนดคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างตราสัญลักษณ์ให้ติดตลาด
3. ฝึกปฏิบัติการระดมความคิด (concept) การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการนำเสนอผลการระดมความคิดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน
4. ฝึกออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ตราสินค้า การสร้างเรื่องราว เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละชุมชนและการนำเสนอผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของแต่ละชุมชนโดยใช้กระบวนการระดมความคิดการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์กับชุมชน

กิจกรรมภายหลังจากการฝึกอบรม

1. ประสานวิทยากรเพื่อจัดทำภาพร่างแบบบรรจุภัณฑ์
2. จัดประชุมส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยืนยันภาพร่างแบบบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการจัดจ้างทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์
4. ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ผลจากการอบรมทำให้ได้ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำเคยไข่” ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "ตาหนึก" บรรจุภัณฑ์เป็นฉลาก ขวดแก้ว ป้ายแขวน
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปบ้านคลองจาก พัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกกุ้ง กั้ง เคย” ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "ทะเลคลั่ง" บรรจุภัณฑ์เป็นฉลาก ขวดแก้ว ถุงซิปล็อค ป้ายแขวน
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกเกลือกุ้ง” ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "ใหญ่ลงเล" บรรจุภัณฑ์เป็นฉลาก ขวดแก้ว ป้ายแขวน และ "โปรแกรมท่องเที่ยว" ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "เที่ยวก๊ะกิน in คลองใหญ่" นำเสนอเป็นแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์