เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2564

09 มิ.ย. 2564   361 ครั้ง  

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(2) การกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564