เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสรรค์สร้างกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย

26 พ.ค. 2564   629 ครั้ง  

ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสรรค์สร้างกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย และเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความพร้อมให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดการศึกษาตามรูปแบบของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) โดยมี ผศ.เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เป็นวิทยากร ในเรื่องการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการการใช้กระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก รวมทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมสรรค์สร้างกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย