เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

01 ก.พ. 2564   547 ครั้ง  

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจ้างงานของรัฐบาล โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) โดยมีผู้ได้รับการจ้างงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศครั้งนี้ ณ ห้อง 423 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด วิทยาลัยชุมชนตราด ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด จึงได้เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง และตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ โดยการจ้างงานดังกล่าว แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในตำแน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ประชาชนที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,000 บาท/เดือน นอกจากนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยังได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดสรรตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในสัดส่วนของการจ้างงานอีก 6 อัตรา เพื่อจัดทำข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดตราด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดอย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการทำงานดังกล่าว ผู้ได้รับการจ้างงาน จะได้พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้ด้านการเงิน และความรู้ด้านสังคม ก่อนไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับสินค้า OTOP รวมทั้งการพัฒนา Creative Economy เช่น การยกระดับการท่องเที่ยว การนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยในการบริการชุมชน เป็นต้น ในการนี้ ผู้บริหาร คณะกรรมการตามโครงการฯ และผู้ได้รับการจ้างงาน ได้ร่วมรับฟังการกล่าวต้อนรับและให้นโยบายการดำเนินโครงการดังกล่าวจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Zoom ที่จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด