เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1

25 ธ.ค. 2564   477 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโครงการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก และกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนานักวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาศึกษาต่อยอดและ/หรือใช้ประโยชน์ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน ณ จังหวัดตราด โดยกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่

1. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ณ อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
2. ลงพื้นที่ชุมชนสำรวจและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสำรวจปัญหา SRL/TRL ณ บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
3. ลงพื้นที่ชุมชนสำรวจและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
4. ลงพื้นที่เยี่ยมชมธนาคารต้นไม้และสวนป่าชุมชน ณ สวนป่าลุงณีต บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5. ลงพื้นที่ชุมชนสำรวจและเยี่ยมชมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจปัญหา SRL/TRL ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด