เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 13/2564

15 ธ.ค. 2564   356 ครั้ง  

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 13/2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม พ.ศ.2564
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และรับทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563