เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการกิจกรรมการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานข้อมูลของชุมชน

15 ธ.ค. 2564   386 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ นายวุฒิ ชะนา ครูผู้ช่วย นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษา นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ และคณะทำงาน U2T ตำบลห้วงน้ำขาว ลงพื้นที่จัดโครงการกิจกรรมการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานข้อมูลของชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนากระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ วิถีชีวิตของชุมชน อาหารพื้นถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายเดช พุ่มคชา กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน นางจรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และนางวิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการประเมินศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมในการนำเสนอผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยว นักพัฒนาและชุมชนเจ้าของพื้นที่ วิเคราะห์นักท่องเที่ยวในฝันที่ชุมชนต้องการ ทำให้ชุมชนเห็นแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับตำบลห้วงน้ำขาว

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด