เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)

07 ธ.ค. 2564   437 ครั้ง  

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว โดยตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบหลักสูตรอย่างไรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ จึงได้นำแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE) มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลหรือบรรลุถึงผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ให้กับบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จนสามารถนำแนวคิดและหลักการไปออกแบบหลักสูตร โดยมี รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ในครั้งนี้