เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด

15 พ.ย. 2564   395 ครั้ง  

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(5) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการให้บริการให้คำปรึกษา และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(6) รายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(7) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง คือ การกลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564