เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2564

26 ต.ค. 2564   416 ครั้ง  

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 11/2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(5) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการให้บริการให้คำปรึกษา และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(6) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564