เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2564

29 ต.ค. 2564   420 ครั้ง  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(4) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณการวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(5) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี แผนงานการให้บริการให้คำปรึกษา และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(6) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 17 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
(7) รับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(8) รับลทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาทึ่ 1 ปีการศึกษา 2564

มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
(2) การให้ความเห็นผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
(3) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(4) การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(5) การอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
(6) การอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด
(7) การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564