เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

17 พ.ย. 2564   463 ครั้ง  

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(4) รับทราบรายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรม วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(5) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด วันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(6) รับทราบผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาทึ่ 1 ปีการศึกษา 2564