Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 473 View view 54.162.27.162 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติโรงเรียน  บันทักเมื่อ 18/07/2017 16:37 น.

  วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา

รูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการตั้งและการดำเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยการจัดตั้ง
และการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการและความพร้อม ของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม
และเป็นเจ้าของ ทุกขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนในจังหวัด
 
  ด้วยปรัชญาและหลักการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตราดขึ้น เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
กำหนดใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดที่ยุบเลิกไป มีพื้นที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๙๙.๕ ตารางวา เป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยชุมชนตราด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนตราดได้ขอใช้สำนักงาน 
จังหวัดตราดเป็นสถานที่ติดต่อราชการ เพราะสถานที่ที่จัดตั้งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่
 ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ปัจจุบันได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชนตราดโดยสมบูรณ์แล้ว โดยลงนามรับเงื่อนไข 
การใช้ที่ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ วิทยาลัยชุมชนตราดเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย
 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ใช้พยัญชนะและเลขรหัสประจำส่วนราชการที่ ศธ ๐๕๐๔.๑๗ ปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย หลักการ
 แนวทางการดำเนินงานขึ้นกับสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
 เมื่อได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตราดแล้ว ได้มีการดำเนินการสรรหาและทาบทามผู้มีความรู้ มีความสามารถที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน ๑๔ ท่าน โดยมี นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ 
เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และได้แต่งตั้ง ดร.กรรณิกา สุภาภา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยเปิดการเรียนการสอน ๔ ศูนย์จัดการศึกษา ได้แก่
๑. วิทยาลัยชุมชนตราด สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๔/๑ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๑๔ – ๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๑๗ 
๒. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หมู่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๙๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๙๒
๓. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ๑๕๙ หมู่ ๔ ถนนบ่อไร่-ด่านชุมพล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหดวัตราด ๒๓๑๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๔๓ 
๔. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ ๒ บ้านง่ามโข่ ถนน- ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด   เบอร์โทรติดต่อ  โทร 0-3967-1887,0-3967-1888
ติดต่อผู้ดูแล tratcc@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo