รายงานการประเมินตนเอง SAR
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปก 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.6 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 1-59 (ตัวบ่งชี้ 1.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.62 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 1-59 (ตัวบ่งชี้ 2.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.39 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.19 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.62 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.5)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.38 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.86 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.7) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.23 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (สมศ.1.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.37 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (สมศ.1.2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.04 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (สมศ.2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.13 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (สมศ.3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.4 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 2-59 (ตัวบ่งชี้ 2.3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.62 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 3-59 (ตัวบ่งชี้ 3.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.69 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 4-59 (ตัวบ่งชี้ 4.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.42 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 4-59 (สมศ.ตัวบ่งชี้ 4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.08 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 4-59 (สมศ.ตัวบ่งชี้ 5)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.2 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 5-59 (ตัวบ่งชี้ 5.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.15 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 5-59 (สมศ.ตัวบ่งชี้ 6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.33 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 6-59 (ตัวบ่งชี้ 6.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.35 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 7-59 (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.65 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 7-59 (ตัวบ่งชี้ 7.3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.67 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 7-59  (ตัวบ่งชี้7.4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.93 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 8-59 (ตัวบ่งชี้ 8.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.16 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 9-59 (ตัวบ่งชี้ 9.1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.62 KB
รายงานการประเมินตนเอง SAR องค์ประกอบที่ 9-59 (สมศ12)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.17 KB