ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด

26 ส.ค. 2564   23 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง (1) การเลือกประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ (2) การแต่งตั้งเลขานุการสภาวิทยาลัยชมชนตราด และผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด