ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564

17 ส.ค. 2564   53 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเทคโลยีให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ ฯ รวมถึงนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำถ่ายทอดสู่ชุมชน การประกวด และการแข่งขันต่าง ๆ ได้แก่

1. เรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สร้างคน สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค COVID-19”
2. การประกวดการทำคลิปวิดีโอ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน”
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตราด