ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2564

15 มิ.ย. 2564   81 ครั้ง  

ในวันที่ 15 มิถุนายน  2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 6/2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้

(1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564  และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
(3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การกลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(2) การกลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564