ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

13 พ.ค. 2564   122 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
ผู้รับการประเมิน นายวุฒิ ชะนา และ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. นางสาวอำพร ไพฑูรย์
ผู้รับการประเมิน นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ

คณะกรรมการประเมิน
1. ดร.กรรณิกา สุภาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฎฐ์ กิจปรีชา
3. ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
ผู้รับการประเมิน นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ