๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมการหนุนเสริมครั้งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

20 ธ.ค. 2564   158 ครั้ง  

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด เข้ารับการหนุนเสริมครั้งที่ 3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้องค์ความรู้การเขียนสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชา จัดทำการวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้อง และครอบคลุมกับหัวข้อการเรียนรู้