๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

10 พ.ย. 2564   29 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ และผู้รับจ้างตามโครงการ ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีการฝึกท่ากายบริหาร เพื่อยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อ และมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำไข่เค็ม การเลือกวัตถุดิบ การทำความสะอาดวัตถุดิบ โดยอาจารย์วนิดา ฉิมนิภา จากนั้นมีการฝึกปฏิบัติทำไข่เค็ม 2 สูตร ได้แก่ การดอกเกลือ และการใส่สมุนไพร

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด