๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารุ่น 1/2562

01 พ.ย. 2564   46 ครั้ง  

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รุ่น 1/2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมี ตัวแทนนักศึกษานำเสนอโครงการ ดังนี้

ลำดับที่ 1 สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ได้แก่ นางสาวพรณิตา เฮง
ลำดับที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นางสาววันวิสา มูลโชติ
ลำดับที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ นายธนพงศ์ ภักดีศรี
ลำดับที่ 4 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ นายชัยพิชิต โค้นหล่อ
ลำดับที่ 5 สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ นางสาวสุภิมน วุฒิการโกศล
ลำดับที่ 6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ ไกรฉวี

ในการนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน จำนวน 5 สาขาวิชา และนำเสนอการถอดบทเรียนของแต่ละสาขา เพื่อนำผลจากการถอดบทเรียนไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป