๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

20 ต.ค. 2564   56 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี คุณณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการระหว่างประเทศ จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมไปถึงเพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด