๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียภาพสำหรับผู้สูงอายุ

15 ต.ค. 2564   54 ครั้ง  

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย ผู้รับจ้างงานตามโครงการ ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียภาพสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม โดยมี นายวิฑูรย์ บุญรอด และนางวรรณา การเจริญดี เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยก่อนเริ่มกิจกรรมมีการแนะนำโครงการโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร หัวหน้าโครงการ ฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การฝึกท่าการบริหารสมองด้วยเพลงศูนย์ สอง ห้า สิบ การวาดภาพลงบนกระดาษและกระเป๋าผ้าเป็นรูปต่าง ๆ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด